ALTINYAYLA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2016

BURDUR ALTINYAYLA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

BURDUR ALTINYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Başvuru Süresi: Başvurular 29.08.2016 tarihinde başlayıp 26.09.2016 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. İkinci başvurular ihtiyaç bulunması halinde yeniden başvuru şeklinde yarıyıl tatilinde alınacaktır.

Başvurular Müdürlüğümüze şahsen yapılacak olup; bunun dışında posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Görevlendirme Süreci: İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler başvuru formunda belirtilen esaslara ve KPSS-10 puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

A) Bu kılavuz 2016-2017 öğretim yılında Ders Ücreti Karşılığı Ücretli Örğetmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. Kılavuza http://altinyayla.meb.gov.tr internet adresinden alınarak ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.
B) Müracaatta bulunan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi bulunmaması şartı aranacaktır. (Terhis, tecil ya da muaf olmak).
C) Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar http://altinyayla.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

2016-2017 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENELŞARTLAR

A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının müracaatları da kabul edilecektir)
B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
C) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
D) Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.
E) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.
F) Sabıka durumunu son altı aylık süre içinde adliyeden alınacak Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
G) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
H) Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.
I) Eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerin mağdur olmaması ve bütünlük sağlanması açısından görevlendirilenlerin, görevden ayrılma isteklerini belgeye dayandırmaları ve müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
İ) Adayların, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bununla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları kurumumuz tarafından resen iptal edilir.

BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI: Başvurular Müdürlüğümüz şahsen yapılacak olup; bunun dışında posta, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru için müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanan müracaat formu ve eklerinin ibrazı zorunludur.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

A) Görevlendirmelerde öncelik, ihtiyaç bulunan branşlar bazında aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenecektir. Bu kriterlerin sağlanması durumunda adayların varsa KPSS-10 puan türünde aldığı (2015 veya 2016 puanından yüksek olanı) puanlarda değerlendirilecektir .
B) Görevlendirmede başvuranlar arasında başvuru şartlarında eşitlik olması halinde, öncelikle Burdur/Altınyayla ilçesinde ikamet edenler, daha sonra ise iş deneyimi değerlendirilecektir.

C) Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası: -)

 1. Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
 2. Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
 3. Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
 4. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından tezli/tezsiz yüksek lisansı olanlar
 5. Fen Edebiyat Fakültesi mezunları ve Emekli Öğretmenler

D) Branş Öğretmenlikleri için öncelik sırası:

 1. Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
 2. Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunlarından tezli/tezsiz yüksek lisansı olanlar
 3. Fen Edebiyat Fakültesi ilgili bölüm mezunları
 4. Fen Edebiyat Fakültesi diğer alanlardan mezun olanlar ve Emekli Öğretmenler
 5. Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları KPSS-10 puanı üstünlüğüne göre öncelik verilecek olup, Okul Öncesi öğretmenliğinde Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunları da görevlendirilecektir.
 6. Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman ön lisans mezunu adaylara görev verilebilir.
 7. Öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarla sınırlı olmak üzere Meslek Yüksek Okulu (Önlisans) alan mezunlarına da görev verilebilir.


İSTENECEK EVRAKLAR:

A) Başvuru Formu
B) Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
C) Formasyon (Olanlar) Aslı ve Fotokopisi
D) Mezuniyet Belgesi/Diploma Aslı ve Fotokopisi
E) Başvuruda KPSS puanı girmiş adaylar için KPSS-10 Sonuç Belgesi
F) İlgili sağlık kuruluşlarından son altı ay içinde alınmış sağlık raporu.
G) Son altı ay içerisinde alınmış sabıka kaydı.
H) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığını gösterir belge.

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

A) Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.
B) Görevlendirmeler ile ilgili listeler başvuru adresinde yayınlanacaktır. Adaylara başvuru sırasında verdikleri iletişim bilgilerinden ulaşılacaktır.
C) Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak, Sgk girişi yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.