ÇUKUROVA USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI 2017-2018

ADANA ÇUKUROVA Halk Eğitimi Merkezi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici başvuruları

ADANA ÇUKUROVA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında merkezimizce açılacak kurslarda Usta Öğretici olarak görev almak isteyenlerin (daha önce görev almış olanlar dahil) başvuruları, aşağıdaki evraklarla birlikte 1 Ağustos – 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında kabul edilecektir..

Kurumumuza Başvuruda Bulunacak Usta Öğreticilerden İstenecek Belgeler
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve zımbalanmış 2 adet vesikalık fotoğraf
2. Diploma Fotokopisi ( Aslı görülerek Kurumumuzca onaylanacaktır )
3. Usta Öğreticilik Belgesi ( Aslı görülerek Kurumumuzca onaylanacaktır )
4. Ustalık Belgesi ( Aslı görülerek Kurumumuzca onaylanacaktır )
5. Varsa Antrenörlük Belgesi Fotokopisi ( Aslı görülerek Kurumumuzca onaylanacaktır )
6. Adli Sicil Kaydı ( Güncel )
7. Sağlık Raporu ( EKG ve Akciğer Filmi ile )
8. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Bildirimi
9. Başvuru Dilekçesi ve Usta Öğretici Bilgi Formu ( Kurum tarafından verilecektir.)
10. Aile Durum Bildirimi ( Kurum tarafından verilecektir. )
11. Yarım kapak dosya kurumumuz tarafından verilecektir.
12. Usta Öğretici çalışma taahhütnamesi (merkezimizce verilecektir)
13. Daha önce Halk Eğitimi Merkezlerinde görev yapanların, görev yaptıklarına dair görev yazısı

NOT : Başvurunuz Müdürlüğümüzce değerlendirilip, hakkınızda yapılacak olan Emniyet Soruşturması tamamlandıktan sonra Kurs açma işlemleri için Kurumumuza çağırıldığınızda aşağıdaki evrakları ayrıca getiriniz.
1. Kursu açacağınız Mekan Yetkilisinden Yer tahsisi yazısı
2. Açmayı planladığınız kursa katılabilecek şartları taşıyan en az 12 olmak kaydı ile öğrenci /kursiyer listesi ( T.C numaraları-Doğum Tarihleri(Gün-Ay-Yıl )-Eğitim Durumu )
Okul Öğrencileri ise Okul onaylı Öğrenci listesi, değil ise Kursiyer Başvuru Formları getirilmelidir.
3. Yıllık Plan ( Planınızı kurs açımından 3 iş günü içerisinde hazırlayabilirsiniz)
4. Kurttepe Ziraat Bankası Hesap ve İBAN numarası

BİLGİ:
Ücretli uzman ve usta öğretici

(1) Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde; öncelikle çevredeki yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi adına sigortalı çalışanlardan karşılanır.

(2) Kendi okulunda/kurumunda aylık karşılığı ve zorunlu ücretli ek ders karşılığındaki çalışma sürelerini tamamlayamayan öğretmenlerin, merkezlerde görevlendirilmesi istek ve ihtiyaç doğrultusunda olur. Kurslarda görevlendirilmeleri kadrolarının bulunduğu okul ve kurumların günlük çalışma saatleri içinde olur. Kadrolarının bulunduğu okul/kurumların resmî çalışma saatleri dışında kurslarda görevlendirilmesi, öğretmenin isteğine bağlıdır.

(3) Yukarıda nitelikleri belirtilenlerden ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından ilk defa ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.

(4) Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,
b) 18 yaşından küçük olmamak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Engelli kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda engel grupları dikkate alınarak engelli uzman ve usta öğretici görev yapabilir.

(5) Merkezlerde görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre;
a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak.
b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,
c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,
ç) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,
d) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak,
e) En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup uzman ve usta öğreticilik yapacağı alanında/branşın tüm yetkinliğine sahip olduğunu belgelendirmek,
f) Geleneksel sanatların yaşatılması, yaygınlaştırılmasına yönelik kurslarda yaş ve öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârların bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu durumda olanlardan ayrıca diploma, ustalık belgesi ve benzeri belgeler istenmez.
g) Aile eğitimi kurslarında görevlendirilecek ücretli uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayıp belge almış olma şartı aranır.

(6) Bunların dışındakiler için Genel Müdürlük görüşü alınır.

(7) İlk defa ücretli uzman ve usta öğretici olmak için başvuranların ihtiyaçtan fazla olması durumunda şartları aynı olanlar arasından yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü, halk eğitimi merkez müdürü ve alan öğretmeninden oluşan komisyon marifetiyle seçme işlemi kurayla yapılarak sıralandırılır. Bu sıralamaya göre ihtiyaç duyulan ücretli usta öğreticiler görevlendirilir, görevlendirilenlerin dışında kalanlar ise yedek olarak sıralandırılır ve o öğretim yılı içinde ihtiyaç duyulması hâlinde bu sıralandırmaya göre görevlendirme yapılır.

(8) Merkez yönetimince düzenlenen kurslarda görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğretici için bir genel değerlendirme raporu hazırlanır ve bu rapor dosyasında saklanır. Tekrar görevlendirmede bu raporlar dikkate alınır. Yapılan rehberlik, denetim ve değerlendirmelerde yetersiz olduğu gözlemlenen ücretli usta öğreticilere tekrar görev verilmez.

(9) Ücretli uzman ve usta öğreticinin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerden dolayı uzman ve usta öğretici tekrar görevine başlayıncaya kadar eğitim öğretimin aksamaması için yerine bu süre içerisinde başka bir uzman ve usta öğretici görevlendirilir. Kurs döneminin uzatılması yoluna gidilemez. Merkez, il, bölge ve ulusal düzeyde düzenlenecek seminer, toplantı, kurs, sergi, defile, yarışma gibi etkinliklerde görevlendirilen ücretli uzman ve usta öğreticiler bu görevleri süresince görevli ya da izinli sayılırlar.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir