DENİZLİ SERİNHİSAR USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

DENİZLİ SERİNHİSAR Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

DENİZLİ SERİNHİSAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

Serinhisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 03-09-2018 ile 21-09-2018 tarihleri arasında Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve dilekçe ile görev almak istenilen kuruma şahsen başvuru yapılacaktır.

  BAŞVURU TAKVİMİ

 

Duyurunun internet siteleri ve panodan ilanı

 

15 Ağustos 2018

 

Başvuruların Alınması

 

3 Eylül-21 Eylül 2018

 

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi

 

24 Eylül-01 Ekim 2018

 

Başvuru Sonuçlarının ilanı

 

01 Ekim 2018

 

Görevlendirilmenin yapılması

02 Ekim 2018 Tarihinden itibaren

Açıklamalar

1-Başvurular; ilgili yönetmelik doğrultusunda komisyon tarafından değerlendirilerek, sıralamaya tabi tutulacaktır.

2-Kurumumuzca daha önce kendisine kurs açılmış ya da kursu devam eden ücretli usta öğreticilerin de tekrar başvuru yapması gerekmektedir.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENECEK BELGELER:

1) Ücretli Usta Öğretici Başvuru Dilekçesi (Kurumumuzdan Alınacak veya Web Sitemizden İndirilecek)

2) Ekte Yayınlanan Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna Esas Belgeler

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet)

5) Oryantasyon / Formasyon Belgesi

GÖREV VERİLDİĞİ TAKDİRDE İSTENECEK BELGELER:

1) Sağlık Raporu (Aile hekimliğinden alınabilir.)

2) Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

3) Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için)

BAŞVURULARIN ALINACAĞI ADRES:

Adres:  Orta Mahalle Cuma Suyu Sokak Eski Belediye Binası Kat 3 No 37 20430 Serinhisar / DENİZLİ

Telefon:  (0258) 591 39 68

Web Adresimiz:  serinhisarhem.meb.k12.tr

Elektronik Posta Adresimiz: 252162@meb.k12.tr

Posta, e-mail, internet, fax vb. yollarla –  eksik evrak ile başvuru işlemi kabul edilmeyecektir. Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir.

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

(8) Başvuruda bulunacaklardan;

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,

istenir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ŞUNLARDIR:

a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Başvuru Dilekçesi

Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formu(Bağlantı reklam içerir)