DİCLE USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI 2017-2018

DİYARBAKIR DİCLE Halk Eğitimi Merkezi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici başvuruları

DİYARBAKIR DİCLE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 2017–2018 eğitim-öğretim yılında İlçemiz merkezine bağlı yerleşim birimlerinde açacağı kurslarda görevlendirilmek üzere “Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönergenin ücretli usta öğretici alımları ile ilgili 9.maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda” 12/07/2017- 31/07/2017 tarihleri arasında ücretli usta öğretici başvurusu alınacaktır.

GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2. Kamu hakkından mahrum bulunmamak.

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4. Görevli olacağı kurs süresince askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak

6. Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmek.

ÖZEL ŞARTLAR :

Merkezlerde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre;

  1. Eğitim Fakültesi mezunu olmak.

2. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından ve yüksek öğretim komisyonunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

3. Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,

4. Orta öğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak.(ilk Defa Başvuranlar)

5. En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık ve usta öğretici belgesi sahibi olmak.

(Ayrıntılı bilgileri DİCLE HEM Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirsiniz)

GEÇİCİ SİGORTALI USTA ÖĞRETİCİ VE UZMANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru Formu (Müdürlüğümüzden temin Edilecek)

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Sabıka kaydı (Savcılıktan veya  e- Devletten )

4. Sağlık raporu (Tek hekimli geçici sigortalı usta öğretici olarak görevlendirilmesinde sakınca olmadığına dair şerhli)

5. Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge ( Erkekler için e-Devletten)

6. En son öğrenim durumunu belirtir belge (Diploma fotokopisi)

7. Talepte bulunduğu görevlendirilmek istediği kursla ilgili önceden varsa almış olduğu ustalık, kurs belgeleri veya serbest (ticari) veya devlet teşekkülünde çalışmış ise çalıştığına dair belge

8-Geçmiş Yıllarda Kurslarda Öğretici olarak Çalıştığına Dair Belge (SGK Döküm Cetveli)

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Fotoğraflı)

10. 2 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş Olacak.

11. Aile Bildirimi Formu.

12. İş Güvenliği Eğitimi Belgesi Fotokopisi (Olmayanlar Kurumumuza Başvuru yapacaklardır)

13. Hijyen Eğitimi Belgesi Fotokopisi (Olmayanlar Esnaf Sanatkarlar Odasına Başvurduğuna Dair Belge Getireceklerdir.

14. Okul-Aile Birliği Bağış Makbuzu

15. Müracaatta bulunmak isteyenler, istenilen belgelerle, Müdürlüğümüzden temin edecekleri hazır  BAŞVURU FORM DİLEKÇE ekinde 1 adet DOSYA içerisinde 31.07.2017 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar Dicle Halk Eğitimi Merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

GÜNLÜK KURS SAATLERİ 

Halk Oyunları- Spor ve özel Eğitim Kursları Dışında Her Bir Kurs için

0-120 saat aralığı kurslar günde  en fazla 4 saat,

*121-499 saat aralığı kurslar günde en fazla 5 saat

*500 saat ve yukarısı kurslar 6 saat’e kadar açılacaktır.

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir