şenkaya ücretli öğretmenlik

ERZURUM ŞENKAYA ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023-2024

ERZURUM ŞENKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik başvuruları

ERZURUM ŞENKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemizde çeşitli nedenlerle boş bulunan kadrolara en az Lisans mezunu olanlardan ders ücreti karşılığında görevlendirme (ücretli öğretmen) yapılacaktır. Başvurular 15 Ağustos 2023 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden alınacaktır.

DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME ESASLARI

 1. *E devlet başvurusunu yapmayanların görevlendirmeleri yapılmayacaktır.
 2. *Başvuru evraklarını elden teslim etmeyenlerin görevlendirmeleri yapılmayacaktır.
 3. *Görevlendirme tebliği başvuru sahibinin cep telefonuna ya da e-mail adresine yapılacağından cep telefonu numarasının ve e-mail adresinin doğru yazılması ve mesajların kontrol edilmesi gerekmektedir.
 4. *2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ders ücreti karşılığı (ücretli) öğretmen başvuruları 15.08.2023 tarihinde saat 08.00 de başlayıp 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı boyunca devam edecektir. Ancak 01/09/2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılan başvurular birinci öncelikli olarak değerlendirilecek,  01/09/2023 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular ise 2. Öncelikli olarak değerlendirilmeye alınacaktır.
 5. *E-Devlet başvurusu yapan adaylar başvuru esnasında istenen ilgili evrakları Şenkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü İhsan Erkmen’e elden teslim edeceklerdir. (E-devlet başvurusu olmayan adayların evrakları alınmayacaktır.)

B) GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Bu kılavuz 2023-2024 öğretim yılında ders ücreti karşılığı ücretli öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.
 2. Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların başvuruları ile din kültürü ve ahlak bilgisi, meslek dersleri ve okul öncesi branşlarında önlisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.
 3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Web internet adresinden yayınlanacaktır.
 4. Başvuru Süresi; 15 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp, 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir. Ancak eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte oluşacak ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılayabilmek amacıyla, 01 Eylül 2023 mesai bitimine kadar yapılacak başvurular, her alanda, birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır. Herhangi bir alanda bu sıralamadaki tüm başvurular bitinceye kadar ikinci sıralama yapılmayacaktır. Ancak ihtiyaç oluşan alanla sınırlı olmak üzere ikinci bir sıralama yapılacaktır.
 5. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmenlik görevlendirmesi başvuru onay sürecinde kılavuzda belirtilen şartlar dışında oluşabilecek öğretmen ihtiyacını karşılamada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkilidir.

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’ın 9. Maddesinde;  “(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde Yükseköğrenimli olmak koşuluyla; bu karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” denilmektedir.

Eğitim Öğretim sürecinin aksamaması, hiçbir öğrencimizin eğitim hakkından yoksun kalmaması açısından; Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda,  Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler ile MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar doğrultusunda okul ve kurumlarca belirlenen ihtiyaçlara göre ders ücreti karşılığı (ücretli) öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır. Buna göre;

  1. Ders Ücreti Karşılığı (Ücretli) öğretmenliğe Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programları mezunları başvuru yapabileceklerdir. İhtiyacın Lisans mezunlarınca karşılanamaması halinde;  Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve İHL Meslek dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İlahiyat Ön Lisans) branşlarında ise ayrıca ön lisans programlarından mezun olanlar da başvuru yapabileceklerdir.
  2. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler başvuran adaylara iletişim araçları ile bildirilecek, adaylarda ilgili evraklar 24 saat içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edileceklerdir.
  3. Görevlendirmeler mezuniyet puanı esas alınarak yapılacaktır.
  4. Ders Ücreti Karşılığı (Ücretli) öğretmen olarak görevlendirilenlerin güvenlik soruşturmaları yapılacak olup güvenlik soruşturmaları sonucunda, çalışmalarına engel teşkil eden adli veya idari bir engelin olması durumunda görevlendirmelerine son verilecektir.
  5. İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri 2023-2024 eğitim- öğretim yılı süresince belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir.
  6. Yerine kadrolu/sözleşmeli atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ihtiyaç kalmaması halinde, öğretmenin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle görevi sona erenlere, talep etmesi halinde okul/kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.
  7. Geçerli bir mazereti/özrü olmaksızın, okul müdürlüğüne yazılı bilgi vermeden ve eğitim öğretimi aksatacak şekilde görevini bırakanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ilgili Eğitim Öğretim yılında bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.

C)  DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN OLARAK GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1)   Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3)   Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4)   Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5)   Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.

6)   Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak

D)  DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI (ÜCRETLİ) ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

1)      Ders Ücreti Karşılığında (Ücretli) Öğretmen görevlendirmeleri;

Mezuniyet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

2)      Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

   1. Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları kendi aralarında mezuniyet puan üstünlüğüne göre öncelikle alınacaktır.
   2. Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar kendi aralarında mezuniyet puan üstünlüğüne göre ikinci öncelikli olarak alınacaklardır.
   3. Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar mezuniyet puan üstünlüğüne göre üçüncü öncelikli olarak alınacaklardır.
   4. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar mezuniyet puanı üstünlüğüne göre dördüncü öncelikli olarak alınacaklardır.
   5. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar mezuniyet puanı üstünlüğüne göre beşinci öncelikli olarak alınacaklardır.
   6. Diğer Fakülte mezunları mezuniyet puanı üstünlüğüne göre altıncı öncelikli olarak alınacaklardır.

3)      Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

   1. Eğitim Fakültelerinin alımı yapılacak ilgili bölümlerinden mezun olanlar kendi aralarında mezuniyet puan üstünlüğüne göre öncelikle alınacaktır.
   2. Eğitim Fakültesi mezunlarından alımı yapılacak ilgili bölüm sertifikası olanlar kendi aralarında mezuniyet puan üstünlüğüne göre ikinci öncelikli olarak alınacaklardır.
   3. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından alımı yapılacak ilgili bölümlerinden formasyonu olanlar mezuniyet puanı üstünlüğüne göre üçüncü öncelikli olarak alınacaklardır.
   4. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından alımı yapılacak ilgili bölümlerinden formasyonu olmayanlar mezuniyet puanı üstünlüğüne göre dördüncü öncelikli olarak alınacaklardır.
   5. Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar mezuniyet puan üstünlüğüne göre beşinci öncelikli olarak alınacaklardır.
   6. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar mezuniyet puanı üstünlüğüne göre altıncı öncelikli olarak alınacaklardır.
   7. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar mezuniyet puanı üstünlüğüne göre yedinci öncelikli olarak alınacaklardır.
   8. Diğer Fakülte mezunları mezuniyet puanı üstünlüğüne göre sekizinci öncelikli olarak alınacaklardır.

 

4)      Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

   1. Eğitim Fakültelerinin okul öncesi öğretmenliğinden mezun olanlar kendi aralarında mezuniyet puan üstünlüğüne göre öncelikle alınacaktır.
   2. Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil), yüksek lisans/lisans belgesi/diploması olanlar mezuniyet puanı üstünlüğüne göre ikinci öncelikli olarak alınacaktır.
   3. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans bölümünden mezun olanlar mezuniyet puanı üstünlüğüne göre üçüncü öncelikle olarak alınacaktır.

İstenen Evraklar;

  1. Başvuru formu ://meb_iys_dosyalar/2023_08/15115152_14140919_UCRETLY_OYRETMEN_BAYVURU_FORMU.docx
  2. Diploma fotokopisi veya E-devlet Mezun Belgesi (Yurt dışı okul mezunlarından denklik belgesi)
  3. Formasyon belgesi fotokopisi (Varsa)
  4. Nüfus Cüzdan fotokopisi
  5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet)
  6. Askerlik Durum Belgesi(Erkek Adaylar için) (E-devlet)
  7. Mezuniyet puanı gösterir belge(AGNO-GANO)
  8. Sağlık Raporu(Görevlendirilen adaylardan istenecektir.)
  9. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir