GAZİANTEP NURDAĞI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

GAZİANTEP NURDAĞI Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

GAZİANTEP NURDAĞI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

2018/2019 Eğitim Öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır.Başvuru işlemleri 15/08/2018 – 21/09/2018 tarihleri arasında Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve dilekçe ile görev almak istenilen kuruma yapılacaktır.

Başvuru sonuçları 2 Ekim 2018 tarihinde ilan edilecektir.

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR:

 a)  Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b)  Türk vatandaşı olmak.

c)  18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d)  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.

e)  Askerlikle ilişiğibulunmamak.

f)  Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumuolmamak.

(2)  İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyuöğrenmekurummüdürüilebirörgüneğitimkurummüdüründenoluşankomisyontarafındanyapılırvemülkiidare amirinin onayına sunulur.

(3)   Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerineyapılır.

(4)  Başvurudabulunacaklardan;

a)   Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirtenBaşvuru dilekçesi,

b)    Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,istenir.

(5)  Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlarşunlardır:

a)  Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b)  Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göreyapılır.

c)   Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralamayapılır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

                                         ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU
ALANINDA
EĞİTİM
(Bu bölümden sadece
biri değerlendirilecektir.)
Doktora 60
Tezli Yüksek Lisans 45
Lisans + Pedagojik Formasyon / Tezsiz Yüksek Lisans 35
Lisans 30
Ön Lisans 20
Ustalık Belgesi/Meslek Lisesi Diploması/ 4. Seviye Kurs
Bitirme Belgesi/
10
ALANINDA EĞİTİM PUANI TOPLAMI 60
ALANINDA
HİZMET/İŞ
DENEYİMİ
Her yıl için 1 puan ( yıl 180 iş günü üzerinden hesaplanır.)
HİZMET/İŞ DENEYİMİ PUANI TOPLAMI 25
EK PUAN Usta Öğreticilik belgesi 5
Uluslar Arası Yarışma ilk 3 derece (en fazla 1 adet ) 4
Resmi Ulusal Yarışma ilk 3 derece ( en fazla 1 adet ) 3
Üstün Başarı Belgesi ( en fazla 1 adet ) 2
Başarı Belgesi ( en fazla 1 adet ) 1
EK PUAN TOPLAMI 15
TOPLAM PUAN 100