KAYSERİ HACILAR USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

KAYSERİ HACILAR Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

KAYSERİ HACILAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Boyunca açılabilecek kurs programlarında  görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri   03-27 Eylül 2018 tarihleri arasında bizzat RASİM ÇETİNKAYA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE yapılacaktır.

  1. Başvurularda Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği Ek-2 ‘deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru değerlendirme formundaki belgelerin aslı ve fotokopileri RASİM ÇETİNKAYA HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDE teslim edilecektir.
  2. Başvuru dilekçesine görev almak istenilen kurs/kurslar belirtilecektir.
  3. Ücreli usta öğretici görevlendirilmesinde aranan şartlar.

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.