KOCAELİ GEBZE USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

KOCAELİ GEBZE Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

KOCAELİ GEBZE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, kurumumuzda açılacak kurs programlarında ücretli usta öğretici olarak görevlendirilmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Bendine göre aşağıda belirlenen şartları sağlayan kişilerin, aşağıda belirlenen görevlendirme takvimine göre talepleri alınacaktır.

Başvuru işlemleri 03-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ile Gebze Halk Eğitimi Merkezine yapılacaktır.

Ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:
a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
b) Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU TAKVİMİ

Ücretli usta öğretici olarak görevlendirileceklere ilişkin dilekçe ile alınması: 03-14 Eylül 2018
Ücretli usta öğretici olarak görevlendirileceklerin Ek-2 form üzerinden değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması: 14-21 Eylül 2018
Ücretli usta öğreticilerin Ek-2 değerlendirmeye itirazı: 24 Eylül 2018
Ücretli usta öğreticilerin Ek-2 değerlendirmeye ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların ilgililere
duyurulması: 25 Eylül 2018
Kursların planlanması ve açılması: 2018 Ekim ayı içinde

Başvuru formu ve gerekli evraklar için tıklayın.