MARDİN DARGEÇİT ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023-2024

MARDİN DARGEÇİT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem Ücretli Öğretmenlik başvuruları

MARDİN DARGEÇİT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

GENEL AÇIKLAMALAR:

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar’ın 9. Maddesinde; “(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1)Resmî görevi bulunmayanlar , ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.” Denilmektedir.

Eğitim Öğretim sürecinin aksamaması, hiçbir öğrencimizin eğitim hakkından yoksun kalmaması açısından; Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler ileMEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar doğrultusunda okul ve kurumlarca belirlenen ihtiyaçlara göre ücretli öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

1.Ücretli öğretmenliğe;

Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programları mezunları başvuru yapabileceklerdir.

İhtiyacın Lisans mezunlarınca karşılanamaması halinde; Okul Öncesi için, Çocuk Gelişimi ve İHL Meslek dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İlahiyat Ön Lisans) branşlarında ise ilgili bölümlerin ön lisans programlarından mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir.

2.Başvurular sadece e-devlet sistemi üzerinden yapılacaktır.

3.2023 KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP93 sınav puanı esas alınarak yapılacaktır.

4.Ücretli öğretmen olarak görevlendirilenlerin öğretmenin çalışmalarına engel teşkil eden adli veya idari bir engelin olması durumunda görevlendirmelerine son verilecektir.

5.İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri 2023-2024 eğitim- öğretim yılı süresince belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir.

6.Yerine kadrolu/sözleşmeli atama yapıldığı yada görevlendirildiği kurumda ihtiyaç kalmaması halinde,

öğretmenin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle görevi sona erenlere, talep etmesi halinde okul/kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.

7.Geçerli bir mazereti/özrü olmaksızın, okul müdürlüğüne yazılı bilgi vermeden ve eğitim öğretimi aksatacak şekilde görevini bırakanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ilgili Eğitim Öğretim yılında bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.

C)ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4-Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engelolmamak.

5-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak. (Bakaya kalmamak).

6-Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7-Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların KPSSP10 puanı, diğer lisans mezunları KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları KPSSP93 puanı almış olanlar başvuruda bulunabilecek ve görevlendirmeler KPSS Sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

8-“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyete

bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak.” (Tespiti halinde görevine son verilecektir.)

D)ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

  • KPSS sınav puanı olanların görevlendirmeleri öncelikle kendi alanlarında, alanları bazındaki KPSS Puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
  • KPSS sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri KPSS puanı olanlardan sonra başvuru önceliğine göre yapılacaktır.

Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

1.Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre önceliklealınacaktır. Puanı olmayanlar listenin en sonunaeklenecektir.

2.Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre ikinci öncelikli olarakalınacaklardır.

3.Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar kendi aralarında KPSS10 puan üstünlüğüne göre üçüncü öncelikli olarak alınacaklardır.

Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

1.Eğitim Fakültelerinin, alımı yapılacak olan ilgili bölümlerden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar. Görevlendirmeler, lisans mezunları için KPSS P121 ve KPSS 10 puanı üstünlüğüne göreyapılacaktır.

2.Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölümmezunları(formasyonsuz)

3.İngilizce bölümü mezunları ile ilgili fakültelerin İngilizce hazırlık sınıfını okuyan lisansmezunları.

Okul Öncesi öğretmenliği için önceliksırası:

1.Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi dahil), yüksek lisans/lisans belgesi/diplomasıolanlar.

2.Ücretli öğretmenlik oryantasyon eğitimi almış okul öncesi ön lisansmezunları

3.Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisansmezunları.

Görevlendirmeler, lisans mezunları için KPSS P121, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan üstünlüğe göre yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR

1-Matbu Form (Başvuru formu “Müdürlüğümüz Atama Birimi veya internet sayfamızdanalınacaktır”) İndirmek için Tıklayınız

2-Sağlık Raporu (Tek Hekim veya Aile Hekimindenalınacaktır.)

3-Mezuniyet/Çıkış belgesi veya Diploma belgesinin fotokopisi (Yurt Dışı Mezunlarından Denklikbelgesi)

4-Nüfus cüzdanfotokopisi

5-Formasyon belgesi fotokopisi(varsa)

6-Kurs/Seminerbelgesi(varsa)

7-Askerlik durum belgesi (erkekleriçin)

8-SabıkaKaydı

NOT:Başvurular sadece e- devlet üzerinden yapılacaktır. Görevlendirilen ücretli öğretmenler görevlendirildiklerini kendilerine bildirildikten sonra istenilen belgeleri şahsen İlçeMilliEğitim Müdürlüğüne teslim edecektir. Şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

TAKVİM

Başvuru ve onay işlemleri Başlangıç: 01/09/2023

Bitiş: 06/09/2023

Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları 1 Birimi

Not:01/09/2023 Öncesinde Başvuru Yapanların Başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. Sistemin Güncellenmesi nedeniyle başvuruların silinme riski mevcuttur.

 

Leave Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir