kızıltepe ücretli öğretmenlik

MARDİN KIZILTEPE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2019-2020

MARDİN KIZILTEPE İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik duyurusu

MARDİN KIZILTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

Eğitim Öğretim sürecinin aksamaması, hiçbir öğrencimizin eğitim hakkından yoksun kalmaması açısından; Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler ile MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar doğrultusunda okul ve kurumlarca belirlenen ihtiyaçlara göre ücretli öğretmen görevlendirmeleri yapılacaktır.

1. Ücretli öğretmenliğe;

Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programları mezunları başvuru yapabileceklerdir.

İhtiyacın Lisans mezunlarınca karşılanamaması halinde; Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve İHL Meslek dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İlahiyat Ön Lisans) branşlarında ise ilgili bölümlerin ön lisans programlarından mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir.

2. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacaktır. E-Devlet başvurusundan sonra belirtilen belgelerle beraber Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de başvurularını yapmaları gerekmektedir. Sadece E-Devlet üzerinden başvuru yapıp Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne evrak teslimi yapmayanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3. 2018 veya 2019 (İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine hangisini ibraz ediyorsa) KPSSP10-KPSSP121- KPSSP93 sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Görevlendirmeler KPSS sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacağından ücretli öğretmenliğe başvuranların KPSS sınav sonuç belgelerini mutlaka başvuru evrakları ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

4. Ücretli öğretmen olarak görevlendirilenlerin güvenlik soruşturmaları yapılacak olup güvenlik soruşturmaları sonucunda, çalışmalarına engel teşkil eden adli veya idari bir engelin olması durumunda görevlendirmelerine son verilecektir.

5. İhtiyaca binaen ücretli öğretmen görevlendirmeleri 2019-2020 eğitim- öğretim yılı süresince belirtilen esaslara bağlı olarak devam edecektir.

6. Yerine kadrolu/sözleşmeli atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ihtiyaç kalmaması halinde, öğretmenin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle görevi sona erenlere, talep etmesi halinde okul/kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.

7. Geçerli bir mazereti/özrü olmaksızın, okul müdürlüğüne yazılı bilgi vermeden ve eğitim öğretimi aksatacak şekilde görevini bırakanlara İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince ilgili Eğitim Öğretim yılında bir daha görevlendirme yapılmayacaktır.

C) ÜCRETLİ ÖĞRETMEN OLARAK GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6- Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7- Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların KPSSP10 puanı, diğer lisans mezunları KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları KPSSP93 puanı almış olanlar başvuruda bulunabilecek ve görevlendirmeler KPSS Sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. KPSSP10-KPSS121-KPSSP3-KPSSP93 puanlarından alanını ilgilendiren 2018 ve 2019 yıllarına ait en yüksek puanı ile müracaatta bulunulabilir. KPSS sonuç belgesindeki puan ile başvuruda belirtilen puanın birebir tutması gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

8- Yukarıda geçen 3. Maddede zikredilen suçlardan hükümlü bulunmadığına dair beyan, tarafımızdan kabul edilmiş olup, belge istenmeyecektir. Ancak adayın beyanına zıt bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk beyanda bulunanda olacaktır.

9- Kızıltepe İlçesi idari sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

10- Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyete bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak.”

D)ÜCRETLİ ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİNDE ÖNCELİK DURUMU VE ESASLAR

1. Ücretli Öğretmen görevlendirmeleri;

 • KPSS sınav puanı olanların görevlendirmeleri öncelikle kendi alanlarında, alanları bazındaki KPSS Puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
 • KPSS sınav puanı olmayanların görevlendirmeleri KPSS puanı olanlardan sonra başvuru önceliğine göre yapılacaktır.

2. Sınıf Öğretmenliği için öncelik sırası:

 • Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre öncelikle alınacaktır.
 • Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar kendi aralarında KPSS-121 puan üstünlüğüne göre ikinci öncelikli olarak alınacaklardır.
 • Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar ile Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar kendi aralarında KPSS-10 puan üstünlüğüne göre üçüncü öncelikli olarak alınacaklardır.

3. Branş Öğretmenliği için öncelik sırası:

 • Eğitim Fakültelerinin, alımı yapılacak olan ilgili bölümlerden mezun olanlar ve Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar.
 • Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları(formasyonsuz)
 • İngilizce bölümü mezunları ile ilgili fakültelerin İngilizce hazırlık sınıfını okuyan lisans mezunları.

4. Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:

 • Talim ve Terbiye Kurulu Kararına göre okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi dahil), yüksek lisans/lisans belgesi/diploması olanlar.
 • Ücretli öğretmenlik oryantasyon eğitimi almış okul öncesi önlisans mezunları
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü önlisans mezunları.

Görevlendirmeler, lisans mezunları için KPSS P121, önlisans mezunları için KPSS P93 puan üstünlüğe göre yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR:

1- Matbu Form (Başvuru formu indirmek için tıklayın)
2- Güvenlik arşiv araştırma formu (Buradan indirilip bilgisayar ortamında doldurulup başvuru sırasında komisyona elden teslim edilecektir.)
3- Mezuniyet/Çıkış belgesi veya Diploma belgesinin fotokopisi( Yurt Dışı Mezunlarından Denklik belgesi)
4- Nüfus cüzdan fotokopisi
5- Formasyon belgesi fotokopisi (varsa)
6- KPSS Sonuç belgesi
7- Kurs/Seminer belgesi(varsa)
8- Fotoğraf 2 Adet
9- Askerlik durum belgesi (erkekler için )
10- Sabıka Kaydı
11- İkametgâh Belgesi ( Kızıltepe’de ikamet etme)

Başvurular şahsen yapılacaktır. Şahsen yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

KPSS 10 Puanıyla Başvuracak Öğretmenler:
Sosyoloji, Bilişim teknolojileri, Resim-İş Öğretmenliği/Görsel Sanatlar Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Müzik ve Beden Eğitimi Öğretmenliği

KPSS 121 Puanıyla Başvuracak Öğretmenler:
Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

ÖNEMLİ NOTLAR

NOT 1:Mardin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08/08/2019 tarih ve 14703971 sayılı Ek Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen Görevlendirme Kılavuzuna göre görevlendirme yapılacaktır.

NOT 2:Son 1 (bir) yıl içinde görev alan ücretli öğretmenlerden, geçerli mazereti (atama, sağlık vb.) olmadan görevini bırakanlara 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bir daha görev verilmeyecektir.

NOT 3: Geçerli bir özrü (atama, hastalık vb.) olmaksızın çalıştığı okul müdürlüğüne en az 5 (beş) iş günü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara Müdürlüğümüzce 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında bir daha görevlendirme yapılmayacaktır. İl Milli Eğitim Müfettişlerince önceki yıllarda öğretmenlik görevinde yetersiz bulunup görevi sona erdirilen ve bir daha görev verilmemek üzere hakkında işlem yapılan ücretli öğretmenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

NOT 4: Eksik evrakla başvuru alınmayacaktır.

NOT 5: Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. (22/08/2019-29/08/2019)

NOT6: KPSS puanı üstünlüğüne göre görevlendirme yapılacak olup, KPSS puanına göre görevlendirilecek olanlar SMS ile bilgilendirilecektir.

NOT 7: 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurularını 29/08/2019 tarihinden sonra e-devlet üzerinden güncelleme yapılması gerekmektedir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

TAKViM
Başvuru ve onay işlemleri Başlangıç: 22/08/2019 Bitiş : 29/08/2019 ( saat :17.00 kadar )

Yorum yapın