ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ YENİŞEHİR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

Kurumumuzca 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere Ders Ücreti Karşılığı /Ücretli Usta Öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular aşağıdaki takvim doğrultusunda  Karaköprü Yenişehir Halk Eğitimi Merkezine EK-2 Başvuru Formu ve istenen belgelerle birlikte yapılacaktır.

Not: Bütün Usta öğreticilerin Başvuru yapmaları gerekmektedir.

Duyurunun internet sitesi ve panodan ilanı: 15 Ağustos 2018

Başvuruların Alınması: 3 Eylül-21 Eylül 2018

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi: 24 Eylül-01 Ekim 2018

Başvuru Sonuçlarının ilanı: 02 Ekim 2018

Görevlendirilmenin yapılması: 02 Ekim 2018 Tarihinden itibaren

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartınıtaşımak.
b) Türk vatandaşıolmak.
c) 18 yaşını doldurmuşolmak.
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak.
e) Askerlikle ilişiğibulunmamak.
f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumuolmamak.
(2) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyuöğrenmekurummüdürüilebirörgüneğitimkurummüdüründenoluşankomisyontarafındanyapılırvemülkiidare amirinin onayınasunulur.
(3) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerineyapılır.
(4) Başvurudabulunacaklardan;
a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirtenBaşvuru dilekçesi,
b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri,
istenir.
(5) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlarşunlardır:
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göreyapılır.
c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralamayapılır.
ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Başvuru Formu ve Dilekçesi İçin Tıklayınız

Yorum yapın