UŞAK SİVASLI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2019-2020

UŞAK SİVASLI Halk Eğitimi Merkezi 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

UŞAK SİVASLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

2019 – 2020 eğitim – öğretim yılında ek ders ücreti karşılığı usta öğretici görevlendirilmesi ile ilgili başvuru süreci başlamıştır.

2019 – 2020 eğitim – öğretim yılında müdürlüğümüz tarafından düzenlenen kurslarda ihtiyaç olması halinde ek ders ücreti karşılığı yapılacak görevlendirmeler ile ilgili başvurular 26 Ağustos 2019 – 30 Eylül 2019 tarihinde müdürlüğümüz merkez binasına elden yapılacaktır.

2019 – 2020 eğitim – öğretim yılında MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği Madde – 26 kapsamında yapılacak olan görevlendirmelerde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartlarını taşımak.
  • Türk vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını doldurmuş olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak.
  • Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak

Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formu(Bağlantı reklam içerir)

Yorum yapın