VAN GÜRPINAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2020-2021

VAN GÜRPINAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Ücretli Öğretmenlik başvurularıVAN GÜRPINAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK DUYURUSU

İlçemiz merkez ve bağlı köy okullarında boş geçen derslere ücretli Öğretmen görevlendirmesi yapılacaktır. Görevlendirmeler e-Devlet, ücretli öğretmenlik başvuru ekranına yansıyan ve ilgili atama alanına esas teşkil eden KPSS puan türlerinin üstünlüğü baz alınarak gerçekleştirilecektir. İhtiyaç duyulacak branşlarda ek ders ücreti karşılığında görev almak isteyen yükseköğrenim mezunu adayların, e -Devlet üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra, Müdürlüğümüzce yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak görev verilen öğretmenlerin istenen belgeleri 3 (üç) iş günü içerisinde Müdürlüğümüz Atama Şubesine elden teslim etmeleri gerekmektedir. İstenen evrakları süresi içerisinde Müdürlüğümüzün ilgili birimine teslim etmeyen öğretmen görevlendirme hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Başvurular 2020-2021 eğitim öğretim yılı süresince devam edecek olup 14.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar yapılan başvurular birinci öncelikli olarak değerlendirilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ise 2.öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaklar. “Genel ve Özel Şartlar 657/Madde 48 – Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A)Genel şartlar:
1.Türk Vatandaşı olmak,
2. Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5. Askerlik durumu itibariyle;
a)Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek… Akıl hastalığı… bulunmamak.

Ücretli Öğretmen Görevlendirilmelerinde Genel Kurallar Şunlardır;
Görevlendirilecek ücretli öğretmenlerin okutacakları derslere kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarına ait bilgilerin yer aldığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye göre mezun oldukları alanlara göre okutabilecekleri alanlara görevlendirilmektedirler.

İLKOKULLARDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN ÖNCELİK SIRASI;

–Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları,
–Eğitim fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar,
–Fen edebiyat fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar,
–Eğitim fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar,
–Fen edebiyat fakültesi mezunlarından formasyonu olanlar,
–Fen edebiyat fakültesi mezunlarından formasyonu olmayanlar,
–Emekli öğretmenler,
–Diğer fakülteler,
–Mevcut lisans mezunlarının yetersiz kalması halinde; ön lisans mezunları, görevlendirmeler yapılmaktadır.

BRANŞ ÖĞRETMENLİKLERİ İÇİN ÖNCELİK SIRASI:
–Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar,
–Fen edebiyat fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından (formasyonu olanlar),
–Fen edebiyat fakültesinin ilgili bölüm mezunları (formasyonsuz),
–Eğitim fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar,
–Emekli öğretmenler,
–Diğer fakülteler,
–Mevcut lisans mezunlarının yetersiz kalması halinde; ön lisans mezunları, görevlendirmeleri yapılmaktadır.
–Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman Ön lisans mezunu adaylara görev verilebilir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN ÖNCELİK SIRASI
–Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
–Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre,
–Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre),
–Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları,
–Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü ön lisans mezunları,
–Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları,
–Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler,
–Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksekokul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
–Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar,
–Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.
Yukarıdaki Maddelere Göre Aynı Önceliğe Sahip Olanların Kendi Aralarındaki Öncelik Sırası:
–Doktorası olanlar,
–Yüksek lisansı olanlar,
–KPSS puanı yüksek olanlar,
–Diploma notu yüksek olanlar,
–Daha önce başarıyla bu görevi yapmış olanlar,
–Başvuru tarihi daha önce olanlar.

İSTENECEK EVRAKLAR
–Askerlik durum belgesi
–Formasyon belgesi
–Adli sicil kayıt belgesi(E Devlet)
–Vesikalık Fotoğraf(2 Adet)
–Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
–Diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi