MUĞLA BODRUM USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU 2018-2019

MUĞLA BODRUM Halk Eğitimi Merkezi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Usta Öğretici Başvuru Duyurusu

MUĞLA BODRUM HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce  2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak olan Mesleki ve Genel Kurslarda ders ücreti karşılığı Usta Öğretici görevlendirilecektir. Ücretli Usta Öğretici olarak görev almak isteyenlerin ( Aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla) 03 -28 Eylül 2018 tarihleri arasında müracaatlar kabul edilecektir.Başvuru formu diğer evraklar hazırlanarak Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Başvuru evrakları eksik olan Usta Öğreticilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR:

 a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a)Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe, (Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nden alınacak)

b)Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, (Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce aslı görülecektir)

c )Daha önce başka bir Halk Eğitimi Merkezinde çalışmış ise görev yeri belgesi, çalışma süresini gösteren SGK dökümleri

d)Sabıka kaydı  (güncel alınmış)

e)Askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge(Terhis veya Tecil edildiğine dair belge)

f)Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu yoktur Sağlık Raporu

g)Oryantasyon belgesi veya oryantasyon kursuna müracaat dilekçesi

Ek-2 Usta Öğretici Değerlendirme Formu(Bağlantı reklam içerir)

Başvuru evrakları; Yarım Kapak Telli Dosya içerisinde ve her bir belge ayrı  poşet dosya içerisinde,  yukarıdaki sıraya göre düzenlenerek teslim edilecektir.

Yukarıda belirtilen gerekli  belgelerden eksik belge getirenlerin ve süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve  görevlendirme yapılmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ŞUNLARDIR:

a)Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formunagöre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b)Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılacaktır.

c)Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılacaktır.

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreylegörevlendirme yapılmayacaktır.

d)Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilme yapılamayacaktır.

e)Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

Başvuru Formu İçin Linke Tıklayın